Privacy

PRIVACY POLICY

Versie 1.00

Dit is de privacy policy van ‘PROSTOR BVBA’ (hierna “PROSTOR” of “wij”).

Deze privacy policy is bedoeld om je te informeren over de persoonsgegevens die PROSTOR verzamelt via haar websites, contactformulieren of haar professionele gegevensleveranciers, om je uit te leggen waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij omgaan met deze gegevens.

De privacy policy moet samen worden gelezen met de cookie policy van PROSTOR, die u hier kunt raadplegen [LINK NAAR COOKIE POLICY].

inhoudstafel

1 Wanneer is deze privacy policy van toepassing?

2 Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

3 Welke persoonsgegevens verwerken wij over u?

4 Op welke basis verwerken wij uw persoonsgegevens?

5 Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

6 Met wie delen wij uw gegevens?

7 Verwerkt PROSTOR uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

8 Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

9 Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

10 Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

11 Wat met linken naar andere websites en sociale media?

12 Hoe blijft u op de hoogte van wijzigingen in deze privacy policy?

13 Hoe kan u ons contacteren?

1 Wanneer is deze privacy policy van toepassing?

Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens die PROSTOR verzamelt via haar websites, contactformulieren of haar professionele gegevensleveranciers, met uitzondering van haar jobsites waarvoor een afzonderlijke privacy policy geldt.

2 Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

PROSTOR is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat de PROSTOR bepaalt voor welke doeleinden en met welke middelen uw persoonsgegevens worden verwerkt.

PROSTOR heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die uw contactpunt vormt voor alle vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming vindt u terug onder punt 13 van deze privacy policy.

3 Welke persoonsgegevens verwerken wij over u?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op drie manieren:

3.1 Door u bezorgde informatie

Wij ontvangen uw informatie in de eerste plaats als u die met ons deelt. Dat is bijvoorbeeld het geval als u op onze websites of op een beurs een formulier invult, als u vraagt om een brochure of een sample te ontvangen, als vraagt om een afspraak met een showroom of een dealer te maken, als u meedoet aan een wedstrijd, als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of een bepaalde aanbieding, aanvraag offerte, enz.

In dit geval ontvangen wij meestal gegevens zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens (straat, nummer, postcode, stad, land), geboortedatum, een datum voor een afspraak en andere persoonlijke en/of contactgegevens.

Het kan ook zijn dat wij u verzoeken om ons uw opmerkingen, suggesties of andere informatie over onze websites, onze producten of diensten of onze bedrijven te verlenen.

3.2 Automatisch verkregen informatie

Wanneer u op onze websites surft, verzamelen we door middel van cookies informatie over uw activiteit op onze websites, zoals de webpagina’s die u bekijkt, de producten die u interesseren, enz. Deze informatie laat ons niet toe u rechtstreeks te identificeren. Dit betekent dat wij aan de hand van de automatisch verkregen informatie niet kunnen weten wie u bent. We kunnen deze informatie wel samenvoegen met de informatie die we van u hebben gekregen.

Meer informatie met betrekking tot het gebruik van cookies door PROSTOR, kan u vinden in onze cookie policy [LINK NAAR COOKIE POLICY].

3.3 Van derden verkregen informatie

Soms ontvangen we uw informatie, waaronder bijv. informatie over uw specifieke bouw- of verbouwplannen, van verbonden vennootschappen of van professionele gegevensleveranciers (bijv., bouwbeurzen, distributeurs, enz.). Meestal ontvangen we via die weg gegevens zoals uw naam, e-mailadres en uw projecten.

4 Op welke basis verwerken wij uw persoonsgegevens?

PROSTOR verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden die hieronder verder worden toegelicht. Wij verwerken uw persoonsgegevens evenwel niet zonder een rechtsgrond:

 • Ofwel kan de rechtsgrond toestemming zijn. In bepaalde gevallen (bijv. voor gepersonaliseerde informatie) zullen wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen. In andere gevallen kan uw toestemming gebaseerd zijn op bijv. het aanvinken van een vakje met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens gedurende uw bezoek aan onze websites, of via een andere positieve actie of gedraging waaruit uw toestemming wordt afgeleid, bijv. door ons te contacteren via een contactformulier op onze websites. U heeft in dit geval op elk moment het recht om uw toestemming in te trekken;
 • Ofwel is de verwerking gebaseerd op een andere wettelijk bepaalde rechtsgrond: bijvoorbeeld wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of om een wettelijke verplichting na te komen die op PROSTOR rust. Het kan ook zijn dat de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van de PROSTOR. Wij zullen in dit geval nagaan of uw belang of uw fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen.

Als PROSTOR uw gegevens voor doeleinden wenst te verwerken die onverenigbaar zijn met de onderstaande doeleinden, zal zij u daarover verder informeren.

5 Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

5.1 Om u gepersonaliseerde informatie en promoties op basis van uw profiel aan te kunnen bieden als u daarvoor uitdrukkelijk heeft toegestemd

We verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming om uw deelname aan wedstrijden, activiteiten of andere promotionele aanbiedingen te beheren of om u gepersonaliseerde informatie of promoties toe te sturen.

Voor deze doeleinde ontvangen wij meestal gegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, uw voorkeurstaal, het project of de regio waarin u bent geïnteresseerd en/of uw kredietkaart of andere betalingsgegevens.

Als u ermee instemt, stellen wij op basis van uw aankoopgedrag een profiel op waarbij we rekening houden met uw voorkeuren en interesses, bijv. de producten die u koopt en andere producten die u zouden kunnen interesseren. Op basis van de informatie verzameld in het profiel, kunnen wij u, naast andere algemene informatie en promoties, informatie en promoties sturen over producten die bij uw profiel passen of producten waarvan wij vermoeden dat ze u zullen interesseren. In elke e-mail die wij u sturen, geven wij u de mogelijkheid om u hiervoor uit te schrijven, maar u kan ons hiervoor ook op elk moment contacteren (zie punt 10 van de privacy policy in verband met uw recht op bezwaar).

Afhankelijk van elk individueel geval, worden deze persoonsgegevens verwerkt op basis van uw uitdrukkelijke toestemming, op basis van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of op basis van uw verzoek om maatregelen te nemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.

5.2 Om gevolg te geven aan uw bestelling of om te antwoorden op uw vragen of verzoek

We verwerken uw persoonsgegevens verder om te kunnen antwoorden op uw vragen of verzoeken (bijv. de aanvraag van een brochure, om u de resultaten van uw favoriete product van PROSTOR toe te zenden, om een afspraak met een van onze verkopers vast te leggen of om een bezoek aan onze toonzaal te regelen, enz.). Indien u een product bestelt, verwerken wij uw persoonsgegevens om de levering te kunnen uitvoeren van het product.

Voor deze doeleinde ontvangen wij meestal gegevens zoals uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw adres, uw correspondentie met PROSTOR en alle andere persoonsgegevens die u verleent die relevant kunnen zijn om uw vraag te beantwoorden.

Afhankelijk van elk individueel geval, worden deze persoonsgegevens verwerkt op basis van uw verzoek om maatregelen te nemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst, op basis van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of op basis van het gerechtvaardigd belang van PROSTOR om u op de hoogte te houden van haar activiteiten.

5.3 Voor het versturen van direct marketing van de PROSTOR

We verwerken uw persoonsgegevens daarnaast om u via e-mail, sms of per post op de hoogte te houden van nieuwe informatie, acties en promoties over onze merken en onze bedrijven (direct marketing). Verder verwerken wij uw persoonsgegevens om informatie te leveren over de eigenschappen, diensten en producten van PROSTOR. Deze persoonsgegevens worden verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang van PROSTOR.

Voor deze doeleinde verwerken wij meestal gegevens zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres.

Wanneer u ons eerder een verzoek heeft gezonden om bijv. informatie of een sample te ontvangen of om een afspraak te maken met ons of wanneer u eerder een product heeft besteld, houden wij u graag op de hoogte van informatie over onze producten. Wenst u deze informatie niet (langer) te ontvangen? Geen probleem, in elke e-mail die wij u sturen, geven wij u de mogelijkheid om u uit te schrijven, maar u kan ons hiervoor ook op elk moment contacteren (zie punt 10 van de privacy policy in verband met uw recht op bezwaar).

5.4 Voor het technisch en functioneel beheer van onze websites

We verwerken uw persoonsgegevens in het kader van het technisch en functioneel beheer van onze websites, om onze websites te personaliseren en om te garanderen dat onze websites gemakkelijk in gebruik zijn.

Voor deze doeleinde verwerken wij meestal gegevens zoals uw IP-adres, de webpagina’s die u bekijkt, de websites die u eerder bezocht, geografische gegevens zoals uw locatie, uw voorkeurstaal en het tijdstip en de duur van uw bezoek. We doen dit door bijv. gebruik te maken van cookies.

Afhankelijk van elk individueel geval, verwerken wij deze persoonsgegevens op grond van uw uitdrukkelijke toestemming of op basis van het gerechtvaardigd belang van PROSTOR om haar websites te verbeteren en te beschermen tegen cyberaanvallen.

6 Met wie delen wij uw gegevens?

PROSTOR is selectief in de partijen aan wie zij uw persoonsgegevens meedeelt en kiest deze zorgvuldig uit. In alle gevallen zullen we ervoor zorgen dat er voldoende waarborgen voor de bescherming en de vertrouwelijkheid van uw gegevens worden afgesproken.

In de volgende gevallen delen wij (bepaalde van uw) persoonsgegevens aan derde partijen mee:

 • Verkopers (showrooms) en dealers van PROSTOR zodat zij bijv. contact met u kunnen opnemen om een afspraak te maken.
 • Bepaalde verwerkers die in opdracht van ons handelen, zoals bijv. marketing- en communicatiebedrijven.
 • Verbonden bedrijven en andere verbonden ondernemingen van PROSTOR.
 • Zakelijke partners zoals derde partijen met wie wij gezamenlijke promoties of programma’s uitvoeren.
 • IT-dienstverleners die technische ondersteuning bieden.
 • Betalingsdienstaanbieders.
 • Advocaten of adviseurs: in bepaalde gevallen kan PROSTOR uw persoonsgegevens doorgeven aan externe adviseurs of advocaten als dat noodzakelijk zou blijken om advies te verlenen of om de belangen van PROSTOR in rechte te verdedigen.
 • Overheden: afhankelijk van de situatie, is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens zullen onthullen aan politionele, justitiële of andere toezichthouders indien wij menen dat een wet, reglement, of een andere wettige verzoek of bevel ons daartoe verplicht.
 • Mogelijke latere verkrijgers van de onderneming: in het onwaarschijnlijke geval dat het geheel of een deel van ons bedrijf door een derde partij zou worden overgenomen, zal uw informatie worden overgedragen aan de overnemer.

7 Verwerkt de PROSTOR uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens verwerkt worden met een partij buiten de EER voor de doeleinden omschreven in punt 5.

Wanneer dat gebeurt, zorgt PROSTOR ervoor dat steeds een passend en voldoende beschermingsniveau in acht zal worden genomen om uw persoonsgegevens te beschermen, in het bijzonder door beroep te doen op een adequaatheidsbesluit op grond van artikel 45 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), door het sluiten van de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming op grond van artikel 46 AVG of door enige andere passende waarborg.

Als u hierover vragen heeft of meer informatie wenst te bekomen over de doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EER, kan u een gedagtekend en ondertekend verzoek sturen naar PROSTOR – Data Protection Officer, Lourdesstraat 84 8940 Geluwe (Belgium).

8 Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens door de gepaste administratieve, technische en organisatorische maatregelen worden beschermd. PROSTOR heeft daartoe onder meer verschillende procedures voor haar personeel uitgewerkt.

Verder ziet PROSTOR erop toe dat de dienstverleners die namens PROSTOR persoonsgegevens verwerken ook zelf steeds de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen implementeren.

9 Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

PROSTOR bewaart uw persoonsgegevens zolang noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij op grond van een wet een langere bewaartermijn noodzakelijk zou zijn of toegelaten wordt.

Indien geen wettelijke bewaartermijn van toepassing is, zal PROSTOR uw persoonsgegevens ten minste verwerken zolang de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent.

10 Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

U heeft een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Sommige van deze rechten hebben een heel specifiek toepassingsgebied of zijn aan bijzondere voorwaarden of uitzonderingen onderworpen.

10.1 Recht op inzage

Dit betekent dat u ons onder meer kan vragen of wij al dan niet persoonsgegevens van u verwerken, voor welke doeleinden wij dat doen enz. Voor meer informatie zie artikel 15 AVG.

10.2 Recht op verbetering

Daarnaast heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren als ze onjuist of onvolledig zijn. Meer informatie over dit recht vindt u in artikel 16 AVG.

10.3 Recht op gegevenswissing

U kan in bepaalde gevallen ook vragen om uw gegevens te wissen. U heeft dit recht onder meer wanneer persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming en u uw toestemming intrekt enz.

In bepaalde uitzonderingsgevallen is PROSTOR niet verplicht om aan dit recht gevolg te geven. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 17 AVG.

10.4 Recht op beperking van de verwerking

Verder kan u soms de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen. U kan onder meer een beperking van uw persoonsgegevens vragen als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, als de verwerking onrechtmatig is enz. Een beperking van de verwerking betekent dat wij uw gegevens enkel tijdelijk mogen opslaan behalve ingeval u toch toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, in het kader van een rechtsvordering of in het algemeen belang. Een beperking kan nadien terug worden opgeheven. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 18 AVG.

10.5 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U kan onder meer een overdracht van uw eigen persoonsgegevens vragen wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op een overeenkomst die u met ons heeft gesloten (indien dit technisch mogelijk is). In bepaalde uitzonderingsgevallen is PROSTOR niet verplicht om aan dit recht gevolg te geven. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 20 AVG.

10.6 Recht op bezwaar

U kan ons steeds op de hoogte brengen van de bijzondere redenen waarom u bezwaar wenst te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gebaseerd is op het algemeen belang of het gerechtvaardigd belang van PROSTOR. Als deze redenen zwaarder wegen dan onze belangen, kunnen wij de verwerking stopzetten. PROSTOR kan aan dit verzoek geen gevolg geven wanneer uw persoonsgegevens verband houden met een rechtsvordering. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 21 AVG.

10.7 Recht op bezwaar in het kader van direct marketing

Als wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing kan u ons steeds vragen om daarmee te stoppen zonder dat u daarvoor een bijzondere reden moet opgeven. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 21 AVG.

10.8 Recht om niet te worden onderworpen aan profilering

PROSTOR zal uw persoonsgegevens niet verwerken voor doeleinden van profilering tenzij u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (zie punt 4 en 5 van deze privacy policy). Om die reden laten wij u bij het invullen van het invulformulier de vrijheid of u al dan niet geïndividualiseerde informatie en promoties wenst te ontvangen. In dergelijke gevallen zal PROSTOR ervoor zorgen dat er voldoende menselijke tussenkomst is of dat u het recht heeft om uw standpunt kenbaar te maken. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 22 AVG.

10.9 Recht om toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens berust op toestemming, heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Wanneer u uw toestemming intrekt, blijft dat zonder gevolg voor de geldigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens vóór de intrekking.

10.10 Uitoefening van voormelde rechten

De bovenstaande rechten uitoefenen is heel gemakkelijk en u kiest bovendien zelf welke manier u het beste past: per e-mail, per post, via het contactformulier op onze websites of via de klantendienst in uw favoriete winkel van PROSTOR. Om privacy- en veiligheidsredenen zullen wij redelijke maatregelen nemen om uw identiteit te controleren alvorens gevolg te geven aan uw verzoek.

10.11 Bevoegde toezichthoudende autoriteit

Overeenkomstig artikel 77 van de AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van uw gewoonlijke verblijfplaats, uw werkplek of van de plaats waar de beweerde inbreuk is begaan. De Gegevensbeschermingsautoriteit is de toezichthoudende autoriteit in België. U kan deze contacteren via commission@privacycommission.be

11 Wat met linken naar andere websites en sociale media?

De websites van PROSTOR kunnen linken bevatten naar andere websites, die worden aangeboden door andere bedrijven of door sociale media. PROSTOR is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via deze websites, noch is deze privacy policy op die websites van toepassing. PROSTOR raadt u aan de privacy policies van deze ondernemingen te raadplegen.

Als u inhoud van een website van PROSTOR deelt via sociale media, zullen uw persoonsgegevens zichtbaar zijn voor de bezoekers van die sociale media. PROSTOR is evenmin aansprakelijk voor die verwerkingen van persoonsgegevens. Deze privacy policy is eveneens niet van toepassing.

12 Hoe blijft u op de hoogte van wijzigingen in deze privacy policy?

Deze privacy policy werd het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

Wij streven er steeds naar u de beste service te kunnen verlenen. Het kan daarom zijn dat deze privacy policy wijzigingen ondergaat. U kan de meest recente versie van de privacy policy steeds raadplegen op onze websites. Daarnaast streven we ernaar om u bij belangrijke wijzigingen op de hoogte brengen via andere communicatiekanalen.

13 Hoe kan u ons contacteren?

Als u verdere vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, over de websites van PROSTOR of over deze privacy policy, kan u steeds contact opnemen:

 • via het contactformulier op onze websites;
 • via e-mail naar info@prostor.com
 • per post naar

PROSTOR – Data Protection Officer

Lourdesstraat 84

8940 Geluwe

België

PROSTOR – Data Protection Officer

Lourdesstraat 84

8940 Geluwe

BelgiëCOOKIE POLICY

1. WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites en applicaties op uw apparaat worden geplaatst. Dergelijke bestanden kunnen verschillende doeleinden hebben: er zijn essentiële of strikt noodzakelijke cookies en niet-essentiële cookies (functionele, analytische en targeting cookies). De Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005 bevat enkele bepalingen rond cookies en het gebruik ervan op websites. De wet is een omzetting van de Europese e-Privacyrichtlijn, wat betekent dat de cookiewetgeving verschillend kan geïmplementeerd worden in andere Europese lidstaten.

2. DOEL EN NUT VAN COOKIES

Prostor wil elke bezoeker van de website zo goed mogelijk informeren over zijn rechten onder de Belgische wetgeving inzake cookies en over welke cookies wij gebruiken. Door de website te gebruiken gaat de bezoeker akkoord met het gebruik van cookies. Cookies helpen Prostor om uw bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, et cetera) en om u meer relevante diensten, aanbiedingen en klantenservice te kunnen bieden. Als u de website van Prostor wil consulteren, is het aan te raden dat de technische instellingen voor cookies ingeschakeld worden. Zonder ingeschakelde cookies kan Prostor geen probleemloos bezoek op de website garanderen. Indien u de cookies liever niet wenst, bent u als bezoeker vrij om de cookies alsnog uit te schakelen. Wij gebruiken cookies om uw bezoek aan onze website te verbeteren. De cookies die wij gebruiken zijn veilig. De informatie die we verzamelen met behulp van cookies helpt ons om eventuele fouten te identificeren of om u specifieke diensten aan te bieden waarvan wij denken dat ze voor u van belang kunnen zijn. Dit enkel om uw sitebezoek zo aangenaam mogelijk te maken.

3. SOORTEN COOKIES GEBRUIKT DOOR PROSTOR

We onderscheiden volgende types cookies:
 • Strikt noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld. Deze laten bijvoorbeeld toe dat uw apparaat en onze site kunnen communiceren.
 • Functionele cookies: Deze cookies stellen de website in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we hebben toegevoegd aan onze pagina's.
 • Analytische cookies: Met deze cookies kunnen we bezoeken en traffic bijhouden, zodat we de prestaties van onze site kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de site verplaatsen.
 • Tracking cookies: Deze cookies registreren analytische (anonieme) informatie over hoe u de site bezoekt, met het oog op het verbeteren van de website en de gebruikerservaring, maar ook om gerichter te kunnen adverteren.
 • Targeting cookies: Deze cookies kunnen door onze advertentiepartners via onze site worden ingesteld. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere sites te laten zien.
Wij gebruiken enerzijds onze eigen cookies en anderzijds cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken en die onze diensten op hun website adverteren.
Overzicht van de gebruikte cookies op prostor.be :
 • _utma: bewaartijd : 2 jaar
 • _utmb: bewaartijd : wanneer browsersessie eindigt
 • _utmc: bewaartijd : wanneer browsersessie eindigt
 • _utmt: bewaartijd : wanneer browsersessie eindigt
 • _utmv: bewaartijd : wanneer browsersessie eindigt
 • _utmz : bewaartijd : 6 maand
Overzicht van de gebruikte cookies op www.prostor.be :
 • CakeCookie [DASSHOP-REMEMBER35]: Deze cookie zorgt ervoor dat een gebruiker automatisch terug ingelogd is op de website. Duur: Deze vervalt na 2 weken.
 • CakeCookie [visited_pages]: Deze cookie houdt bij welke pagina's binnen de website werden bezocht. Duur: Deze vervalt wanneer de paginasessie vervalt (bij sluiten van de website).
 • DASSHOP: Deze cookie houdt sessiegegevens zoals IP-adres en browserdetails bij. Duur: Deze vervalt na 3 uur, zonder vernieuwing van de sessie.
 • cookieconsent_status: Deze cookie houdt de status van de cookieconsent popup bij. Duur: Deze vervalt na 1 jaar.
 • _hjIncludedInSample : bewaartijd : wanneer browsersessie eindigt
Andere gebruikte cookies :
 • Diverse cookies voor Facebook
 • Verschillende cookies voor Google Analytics : bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering van ons online platform. Deze cookie houdt de trafiekherkomst en campagnegegevens bij : bewaartermijn: 2 jaar
 • _hjlnclude (Hotjar Cookie) : bijhouden van hoe de Gebruiker de website bezoekt met het oog op verbetering van de user experience : bewaartermijn: bij stoppen van browsersessie
 • Has_js : bewaartermijn: bij stoppen van browsersessie
Deze data wordt enkel door ons verwerkt en wordt in geen geval aan derden doorgegeven. Neem kennis van onze privacy policy voor meer informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens door Prostor.

4. BEHEER VAN DE COOKIES

Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in uw browser. Om cookies in te schakelen moeten de volgende handelingen uitgevoerd worden:
Bij browser - Microsoft Internet Explorer:
 • In Internet Explorer, klik op 'Internetopties' in het menu 'Extra'.
 • Op het tabblad 'Privacy', verplaats de instellingen- schuifknop naar 'laag' of ‘accepteer alle cookies' (instelling boven 'medium' schakelt cookies uit).
 • Klik op 'OK'.
Bij browser - Mozilla Firefox
 • Klik op 'Firefox' in de linkerbovenhoek van uw browser en klik vervolgens op 'Opties'.
 • Op het tabblad 'Privacy', zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt.
 • Klik op 'OK'.
Bij browser - Google Chrome
 • Klik op de drie puntjes naast de browserbalk bovenaan in uw browservenster en kies 'Opties'.
 • Zoek het gedeelte ‘Privacy and security’ en klik op ‘content settings’.
 • Klik op de optie ‘cookies’.
 • Selecteer nu 'Allow sites to save and read cookie data’.
Bij browser - Safari
 • Kies ‘Voorkeuren’ in het taakmenu. (Het taakmenu bevindt zich rechtsboven in het Safari-venster en ziet eruit als een tandwiel of klik op ‘Safari’ in het uitgebreide taakmenu.)
 • Klik op het Privacy tabblad. Zoek de sectie genaamd ‘Cookies en andere websitegegevens’
 • Duid aan dat u cookies aanvaardt.
Als u de website van Prostor wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Echter, als u dit liever niet wenst, bent u als bezoeker zeker en vast vrij om de cookies uit te schakelen via uw browserinstellingen. Indien u hiervoor kiest is het mogelijk dat de kwaliteit van u bezoek hieronder verminderd. Het uitschakelen van cookies kan via volgende manieren:
Bij browser - Mozilla Firefox
 • Klik op de menuknop en kies ‘Voorkeuren’.
 • Selecteer het paneel ‘Privacy & Beveiliging’ en ga naar de sectie ‘Geschiedenis’.
 • Stel naast ‘Firefox zal’ in op ‘Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis’.
 • Stel ‘Cookies van derden accepteren’ in op ‘Nooit’.
 • Sluit de pagina ‘about: preferences’. Wijzigingen die u hebt aangebracht, worden automatisch opgeslagen.
Bij browser - Google Chrome
 • Selecteer ‘Meer Instellingen’ in de browserwerkbalk.
 • Selecteer onderaan de pagina de optie ‘Geavanceerd’.
 • Selecteer bij 'Privacy en beveiliging' de optie ‘Instellingen voor content’.
 • Selecteer ‘Cookies’.
 • Schakel ‘Sites toestaan cookiegegevens op te slaan en te lezen’ uit.
Bij browser - Safari
 • Kies ‘Voorkeuren’ in het taakmenu. (Het taakmenu bevindt zich rechtsboven in het Safari-venster en ziet eruit als een tandwiel of klik op ‘Safari’ in het uitgebreide taakmenu.)
 • Klik op het Privacy tabblad. Zoek de sectie genaamd ‘Cookies en andere websitegegevens’
 • Duid aan dat u cookies niet aanvaardt.
Bij browser - Microsoft Internet Explorer
 • Selecteer in Internet Explorer de knop Extra en selecteer Internetopties.
 • Selecteer het tabblad Privacy en verplaats onder Instellingen de schuifregelaar naar boven om alle cookies te blokkeren. Klik op OK.
 • Of raadpleeg hiervoor de “Help”-functie van uw internetbrowser voor extra informatie.

5. RECHTEN VAN DE BEZOEKERS

Aangezien cookies een verwerking van persoonsgegevens kunnen uitmaken, heeft u als betrokkene recht op de rechtmatige en veilige verwerking van deze persoonsgegevens. Als betrokkene kan u volgende rechten uitoefenen:
 • Recht op verzet: Indien er sprake is van een zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen kan men zich verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens.
 • Recht op toegang: Iedere betrokkene die zijn identiteit bewijst, beschikt over een recht op toegang tot de informatie rond het al dan niet bestaan van verwerkingen van zijn persoonsgegevens, net als de doeleinden van deze verwerking, de categorieën van gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.
 • Recht op verbetering: Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen op verzoek van de betrokkene steeds verbeterd of zelfs uitgewist worden.
De uitoefening van deze rechten gebeurt conform de modaliteiten zoals bepaald in onze Privacy Policy. Meer informatie over de rechten van bezoekers vindt u ook in Privacy Policy. Mocht u na het lezen van deze Cookieverklaring toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben, kan u steeds contact opnemen via “contact” op onze site of mailen naar info@prostor.be.


Terug naar boven