Algemene voorwaarden

 1. Om onze firma te verbinden, moet iedere bestelling in onze burelen bevestigd worden.
 2. Wij nemen de nodige maatregelen om de leveringstermijnen, enkel opgegeven bij benadering, te eerbiedigen en nemen geen vertragingspenaliteiten aan.
 3. De vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie der bestelling.
 4. De goederen reizen op gevaar en voor risico van de bestemmeling, zelfs bij franco-zending.
 5. Iedere klacht, om geldig te zijn, dient schriftelijk en ten laatste binnen 5 dagen volgend op de ontvangst der goederen, bij onze firma ingediend te worden.
 6. Alle facturen zijn betaalbaar te Menen.
 7. Behoudens tegenstrijdige bepaling, mogen onze agenten of vertegenwoordigers het bedrag van de factuur niet incasseren.
 8. Het wisselkoersrisico is ten laste van de koper.
 9. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn onze facturen betaalbaar op 30 dagen.
 10. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven berekend op basis van de door de Nationale Bank van België op het moment van uitgifte van de factuur toegepaste tarief voor voorschotten in rekening-courant op overheidspapier, vermeerderd met 2 %.
 11. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12 % met een minimum van termijnen van respijt.
 12. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 13. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door ons zal hiervoor volstaan.
 14. Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering der door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden.
 15. Onverminderd 's kopers risico met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
 16. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.
 17. In geval van betwisting, zijn de rechtbanken van Kortrijk of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar onze keuze, alleen bevoegd.
Terug naar boven